Lịch sử thành công của ALC

Lich su thanh cong

  ALC đã cho vay thành công 83 dự án EB-5 và hỗ trợ cho 668 gia đình nộp đơn định cư Hoa Kỳ với chương trình thẻ xanh vĩnh viễn 

       Dữ liệu được cập nhật tính đến ngày 31/12/2018