CÁC DỰ ÁN EB-5 “ĐƯỢC PHÊ DUYỆT TRƯỚC” NÊN TIN TƯỞNG ĐIỀU GÌ

Tin Tức

CÁC DỰ ÁN EB-5 “ĐƯỢC PHÊ DUYỆT TRƯỚC” NÊN TIN TƯỞNG ĐIỀU GÌ

EB-5 là một trong những quyết định quan trọng nhất mà một nhà đầu tư sẽ phải thực hiện cho bản thân và tương lai của gia đình và thị trường EB-5 ngày nay có thể gây nhiều hiểu lầm. May mắn là các nhà đầu tư luôn có sẵn các nguồn lực có thể hỗ trợ trong quá trình thẩm định.

Trong những năm qua, nhiều trung tâm khu vực, đặc biệt là các trung tâm khu vực mới được chỉ định và thiếu kinh nghiệm - không có lịch sử hoạt động được thiết lập và có ít hoặc không có kinh nghiệm EB-5 - đã thu hút các nhà đầu tư bằng cách sử dụng các chiến thuật tiếp thị thiếu đạo đức và đôi khi không tuân thủ quy định chương trình.

Dự án đã nhận được sự chấp thuận của sở di trú Hoa Kỳ?

Một trong những mưu đồ tiếp thị cần được lưu ý là khi trung tâm vùng EB-5 tiếp thị một dự án là “Đã được phê duyệt trước”. Các trung tâm vùng này truyền đạt quan niệm sai lầm rằng USCIS thích dự án của họ hơn các dự án khác trên thị trường. Chiến thuật này đã thu hút các nhà đầu tư EB-5 thiếu thận trọng trong khi các trung tâm vùng không tiết lộ hoàn toàn sự thật đằng sau sự chấp thuận đơn I-924 hoặc I-924 Exemplar có nghĩa là gì.

 

Ý tưởng về việc nộp đơn I-924 Exemplar được USCIS đưa ra vào tháng 12 năm 2009. Cơ sở lý luận của USCIS là bằng cách đánh giá kế hoạch kinh doanh cho một dự án EB-5 trước khi đơn I-526 được nộp, nếu kế hoạch được coi là đủ để đáp ứng yêu cầu EB-5, USCIS không cần đánh giá lại kế hoạch kinh doanh cho đơn I-526 của mỗi nhà đầu tư và thay vào đó, quy trình này có thể tập trung nguồn lực vào thông tin cá nhân và nguồn tiền của người nộp đơn.

Với hệ quy chiếu lịch sử đó, một nhà đầu tư EB-5 tiềm năng nên đặt câu hỏi: "Phê duyệt Exemplar thực sự có ý nghĩa gì và nó thực sự mang lại lợi ích gì?" Câu trả lời rất đơn giản: điều đó có nghĩa là hồ sơ mẫu được nộp đáp ứng các yêu cầu của chương trình EB-5 và có thể được chấp thuận tại thời điểm nộp đơn. Thuật ngữ “Được chấp thuận trước” KHÔNG có nghĩa là được đảm bảo thành công cho đơn nộp EB-5.

Trang web USCIS phản ánh rằng I-924 có thể mất vài năm để xử lý. Do đó, việc phê duyệt Exemplar I-924 có thể dựa trên thông tin có thể không còn phù hợp khi nhà đầu tư nộp đơn I-526, chẳng hạn như các thành phần chính của kế hoạch kinh doanh được sử dụng để đánh giá dự án bao gồm nghiên cứu khả thi, tài chính, dự báo kinh tế và chiếu lệ.

Để có thể cung cấp sự khác biệt, các dữ kiện của mỗi đơn I-526 cần phải tương tự cơ bản về tất cả các khía cạnh trọng yếu với thông tin của đơn được gửi trong giai đoạn Exemplar. Vì hai lần đệ trình này có thể diễn ra cách nhau vài năm, nên sẽ không thể đảm bảo rằng không có nội dung quan trọng nào, bao gồm các quy định hoặc chính sách của USCIS, sẽ thay đổi.

Do đó, nếu các yếu tố cơ bản của kế hoạch kinh doanh thay đổi từ thời điểm phê duyệt Exemplar đến thời điểm nộp đơn I-526 tiếp theo của nhà đầu tư, thì rất có thể sự khác biệt đó sẽ không được áp dụng trong một dự án “Được phê duyệt trước”.

Những cải cách quy định mới đối với chương trình thị thực EB-5 bắt đầu có hiệu lực vào ngày 21 tháng 11 năm 2019. Điều hiện chưa rõ là USCIS sẽ áp dụng sự khác biệt như thế nào cho các đơn I-526 được nộp sau ngày 21 tháng 11 năm 2019 trong các dự án đã nhận Exemplar hoặc Phê duyệt I-526 trước ngày 21 tháng 11 năm 2019. Điều này càng liên quan đến các nhà đầu tư nhận được lời hứa xử lý nhanh hơn dựa trên sự chấp thuận của đơn I-924 được nộp và phê duyệt trước ngày 21 tháng 11 năm 2019.

Điều rõ ràng là các nhà đầu tư và luật sư của họ phải thực hiện việc thẩm định một cách chu đáo. Những loại rủi ro này nên được công bố công khai cho các nhà đầu tư. Nếu những rủi ro này không được thảo luận và thông báo một cách minh bạch, người ta có thể đặt câu hỏi về đạo đức của trung tâm vùng hoặc bất kỳ đại lý nào làm việc với trung tâm vùng như vậy.

Tin khác

DMCA.com Protection Status