BẰNG CHỨNG VỀ TÌNH TRẠNG CHO THƯỜNG TRÚ NHÂN CÓ ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC MỞ RỘNG THỜI HẠN

Tin Tức

BẰNG CHỨNG VỀ TÌNH TRẠNG CHO THƯỜNG TRÚ NHÂN CÓ ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC MỞ RỘNG THỜI HẠN

USCIS mở rộng thời gian sử dụng “Bằng chứng về Tình trạng cho Thường trú nhân có Điều kiện” lên 24 tháng với Mẫu đơn I-751 đang chờ xử lý hoặc Mẫu đơn I-829

Bắt đầu từ ngày 4 tháng 9 năm 2021, USCIS sẽ gia hạn thời gian mà thông báo biên nhận (receipt notice) có thể được sử dụng để hiển thị bằng chứng về tình trạng cư trú từ 18 tháng lên 24 tháng cho những người nộp đơn nộp đúng Mẫu I-751, Đơn “Yêu cầu Xóa bỏ các Điều kiện về Tình trạng Thường trú nhân” hoặc Mẫu I- 829, Đơn “Yêu cầu của Nhà đầu tư về việc Xóa bỏ các Điều kiện về Tình trạng Thường trú nhân”. USCIS đang thực hiện thay đổi từ 18 thành 24 tháng để phù hợp với thời gian xử lý hiện tại cho Mẫu I-751 và Mẫu I-829, đã tăng lên trong năm qua.

Thường trú nhân có điều kiện nộp đúng Mẫu đơn I-751 hoặc Mẫu I-829 sẽ nhận được thông báo biên nhận có thể được xuất trình cùng với Mẫu I-551, Thẻ thường trú nhân (còn được gọi là Thẻ xanh), như là bằng chứng về tình trạng tiếp tục duy trì đến 24 tháng trước ngày hết hạn trên Thẻ xanh của họ, trong khi hồ sơ của họ vẫn đang chờ USCIS giải quyết.

Ngoài ra, USCIS sẽ phát hành thông báo biên nhận mới cho những thường trú nhân có điều kiện đủ điều kiện đã nộp đúng Mẫu I-751 hoặc Mẫu I-829 của họ trước ngày 4 tháng 9 và những trường hợp vẫn đang chờ xử lý. Những thông báo biên nhận đó cũng sẽ là bằng chứng về tình trạng thường trú nhân được tiếp tục công nhận trong 24 tháng sau ngày hết hạn trên Thẻ xanh của họ.

Xin nhắc lại, những thường trú nhân có điều kiện dự định ở ngoài Hoa Kỳ từ một năm trở lên nên xin giấy phép tái nhập cảnh bằng cách nộp Mẫu I-131, Đơn xin Giấy thông hành, trước khi rời khỏi đất nước.

Tin khác

DMCA.com Protection Status